To contact Tashia:

icon facebook

@ButterfieldAlpacaRanch

icon youtube

Butterfield Alpaca Ranch

icon instagram

@TashiaButterfield